Rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin nasıl işlem yapılır?

  • Haberin Tarihi: Şubat 25, 2018
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin nasıl işlem yapılır?

Farklı hekimlerce farklı tanılarla düzenlenen ve tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin yapılacak işlem hk

Farklı hekimlerce farklı tanılarla düzenlenen ve tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresini aşan hastalık raporlarına ilişkin yapılacak işleme esas Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık raporu ve izin süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.” hükmü, mezkur maddenin beşinci fıkrasında ise; “Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Ancak o yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâlinde tek hekimler en çok on gün daha hastalık raporu düzenleyebilir. Raporda nakle engel olan tıbbî sebeplerin hekim tarafından belirtilmesi zorunludur. Bu şekilde tek hekim tarafından düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde memura tek hekim tarafından bir seferde verilebilecek rapor süresi belirlenmiş, bu raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise yine tek hekim tarafından verilebilecek rapor süresinin azami sınırı tespit edilerek tek hekim tarafından ard arda verilen toplam 20 günlük rapordan sonra alınacak raporların sağlık kurulundan alınmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Ancak söz konusu hükümlerde ve Yönetmeliğin diğer hükümlerinde memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde ne şekilde rapor verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple, memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde göreve başlamadan tek hekim raporu alınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, bu durumda da göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının azami süresinin 20 günü geçemeyeceği ve göreve başlamadan ard arda alınan tek hekim raporlarının toplamının 20 günü aşması ve memurun aynı hastalığının devamı veya başka bir hastalığa yakalanması halinde hastalık raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında; “Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların, o yıl içinde bu süreyi aşacak şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mezkur Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

  •  Memurun bulunduğu yerde sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli bir sağlık hizmet sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbî sebeplerle sağlık kurulu bulunan SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucusuna nakline imkân bulunmaması hâli hariç memura aynı veya farklı bir tek hekim tarafından göreve başlamaksızın ard arda verilen hastalık raporları toplamının 20 günü aşamayacağı, 20 günden sonra hastalık raporlarının sağlık kurulundan alınmasının zorunlu olduğu,
  •  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceğinden, memurun almış olduğu hastalık raporunun bu Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durumun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
  •  Hastalık raporunun mezkur Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise anılan Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve memur hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,
  •  Ard arda verilen tek hekim raporlarında toplamda 20 günü aşan sürelerin memurun yıllık izninden düşülmesinin mümkün olmadığı, mütalaa edilmektedir.

 

 

Anahtar Kelime:

Yorum Kapalıdır.

Sonraki Haber

Bölümün en çok okunan haberleri